Shinetsu (Nagano and Nigata)

JR-East DMUs in Nagano

JR-East EMUs in Nagano

JR-East Shinetsu-Line Usui Samite