Trains in Japan

Chugoku, Sanin

Fukui Railway

Hiroden: Hiroshima Tram

Railway in Hokkaido

Hokuriku (Fukui, Kanazawa and Toyama)

Locomotives

Okinawa, Naha

Trains in Shikoku Island

Shinetsu (Nagano and Nigata)

Trains in Tohoku District