Shinkansen in Japan

Tohoku Shinkansen

Tokaido/Sanyo Shinkansen