Toyohashi Railway (Toyotetsu / Houtetsu)

Atsumi Line, Toyohashi Railway

Toyotetsu Type 3200

Toyotetsu Type 3500

Toyotetsu Type 780

Toyotetsu Type 800

Toyohashi Tram