Setoden: Meitetsu Seto Line

Higashiote Sta.

Setoden: Seto Line

EMU 4000

EMU 6000

EMU 6600

EMU 6650

Seto Line, Series 6750