Kobe Railway (Shintetsu)

Maruyama Sta.

Shintetsu Series 1000

Shintetsu Type 1070

Shintetsu Series 1100

Shintetsu Series 1150

EMU 2000

Shintetsu Series 3000

EMU 5000

Shintetsu Stocks